Program doživotne zamjene i opći uvjeti korištenja proizvoda

Poštovani potrošači, molimo vas da prije kupovine i korištenja naših proizvoda, pažljivo pročitate sljedeće uvjete. Svaka kupovina naših proizvoda, znači da ste ove uvjete pročitali i da se slažete sa njima u cijelosti. Ukoliko oni za vas nisu prihvatljivi, molimo vas da ne koristite naše usluge i proizvode.Ovi opći uvjeti korištenja proizvoda obavezuju svakog Potrošača u trenutku kupovine proizvoda.

O nama

Mobile Outfitters 2 j.d.o.o. isključivi je distributer nove američke tehnologije na tržištu Hrvatske za zaštitu mobilnih telefona, laptopa, gps uređaja i pametnih satova. Ova tehnologija zaštite razvijena je od strane stručnjaka u SAD-u i prisutna je u preko 50 razvijenih zemalja svijeta gdje se distribuira na više od 700 lokacija. U Hrvatskoj smo prisutni u Zagrebu, ARENA centar, prizemlje.

Naši proizvodi

Folija koju koristimo je napravljena od poliuretana, mekana je i elastična. Folija štiti i zakrivljene ekrane, pritom minimalno mijenjajući dimenzije i izgled uređaja. Folija je dizajnirana tako da na sebe prima oštećenja povećavajući šanse da uređaj neće biti oštećen.

Instalacija FOLIJE

Postavka folije traje od 10 do 30 minuta i uređaj mora biti prisutan. Zbog neophodne tehnike postavljanja koju primjenjujemo, tehnika “mokrog lijepljenja”, moguća je pojava mjehurića u narednih 48 sati od trenutka instalacije i u tom slučaju potrošaču je osigurana besplatna zamjena folije. Ukoliko se folija odlijepi ili ošteti na bilo koji način nakon tog perioda smatramo da je nedosljednost nastala krivicom potrošača. Fizička oštećenja uključujući i oštećenja folije sa maskom ne podliježu besplatnoj zamjeni.

Upotreba proizvoda

Savjetujemo da uređaj ne koristite 2 sata nakon instalacije kako bi se folija u potpunosti osušila. Redovno je čistite pomoću sredstva za čiščenje bez alkohola, čuvajte je od velike topline, parfema i pudera. Držanje uređaja pored ključeva ili drugih oštrih predmeta može oštetiti foliju, tanki predmeti poput kreditnih kartica mogu se podvući ispod folije i time je odlijepiti. Uvek koristite uređaj čistim i suhim rukama, jer znojne ili masne ruke mogu prouzrokovati odlijepljivanje iste. Stavljanjem uređaja u futrolu preko folije rizikujete odljepljivanje iste i u tom slučaju nedosljednost proizvoda je prouzrokovana greškom potrošača. Ako namjeravate koristiti futrolu, naglasite to našim prodavačima prije postavljanja folije, kako bi po potrebi sjekli kraću tzv. “CASE” verziju folije.

Ukoliko tokom korištenja dođe do oštećenja vašeg telefona prije odlaska u servis svratite do nas da vam skinemo folije.

Važno upozorenje

Nedostaci ugradnje zaštitne folije se pojavljuju u vremenskom intervalu od 48 sati od trenutka ugradnje pa je kupac dužan da, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od dana ugradnje, istakne sve primjedbe u vezi sa ugradnjom proizvoda, u kojem slučaju će isti biti besplatno zamjenjen, a nakon isteka ovog roka nedostaci će se smatrati fizičkim oštećenjem (osim kad se radi o slučajevima iz čl. 51. Zakona o zaštiti potrošača), pa će kupac biti dužan platiti zamjenu folije po cijeni instalacije koja je istaknuta u radnji.

Ograničenje prodavačeve odgovornosti

Radi se o fizičkoj zaštiti uređaja, te tvrtka Mobile Outfitters d.o.o. ne odgovara za mehanička oštećenja.Mobile Outfitters 2 j.d.o.o. ne garantira da će nakon postavljanja folije vaš uređaj postati neuništiv.Uređaj je djeliomično zaštićen, jer oštećenja ovise od ugla pod kojim će uređaj pasti ili pod kojim će strani predmet utjicati na njega. Uglovi uređaja su osjetljivi čak i na padove sa manje visine. S tim u vezi tvrtka Mobile Outfitters 2 j.d.o.o. ne jamči potpunu zaštitu uređaja od padova, udaraca i drugih vidova i mogućnosti oštećenja.

Good will – poslovna politika zamjene

Kako bismo izgradili povjerenje naših kupaca, kupovinom naših proizvoda, vi kao kupac stječete pravo da na istom uređaju, u neograničenom trajanju zamjenite isti tip i vrstu folije bez obzira na uzrok oštećenja po cijeni instalacije pod uvjetom da se folija nalazi na uređaju i da posjedujete redovno izdan fiskalni račun. Također, ukoliko želite postati korisnik usluge neograničene zamjene vaše folije, potrebno je da se putem vašeg “e-mail-a” registrirate na našoj stranici www.moutfitters.hr.

Općte odredbe

Članak 1.

Prodavač je dužan da upozna potrošača (kupca) sa osnovnim obilježjima robe (proizvoda) koju kupuje, o cijeni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavača zbog nedosljednosti robe, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mjestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uvjetima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovi dosljednosti, o dostupnosti tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravka za vrijeme i poslije prestanka perioda u kojem Prodavač odgovara za nedosljednost robe, odnosno poslije prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavač će Potrošaču predati obavještenje o Općtim uvjetima korištenja proizvoda koji sadrže uputstvo za upotrebu istog.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Članak 2.

Prodavač odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Prodavač odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave poslije prelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Kad postoje materijalni nedostaci

Članak 3.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet;

2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavaču, ili mu je morala biti poznata;

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;

4) kad je prodavač predao stvar koja nije dosljedna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja.

Nedostaci za koje prodavač ne odgovara

Članak 4.

Prodavač ne odgovara za nedostatke iz toč. 1) i 3) prethodnog člana, ako su u trenutku zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Članak 5.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavijesti prodavača u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u prisustvu obaju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka reći prodavaču odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Skriveni nedostaci

Članak 6.

Kad se poslije prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavijesti prodavača u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavač ne odgovara za nedostatke koji se pokažu kad istekne šest meseci od predaje stvari.

Članak 7.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva člana počinju teći od predaje popravljene stvari, predaje druge stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Dosljednost

Članak 8.

Prodavač je dužan isporučiti robu koja je dosljedna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba dosljedna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavač i ako ima svojstva robe koju je prodavač pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavaču ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvaliteti i funkcioniranju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano očekivati s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe dana od strane prodavača, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nedosljednost

Članak 9.

Prodavač odgovara za nedosljednosti isporučene robe ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nedosljednost prodavač znao; se pojavila poslije prelaska rizika na potrošača, ako potječe od uzroka koji je postojao prije prelaska rizika na potrošača; je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavač izjavio da je roba dosljedna ugovoru.

Zahtjev za otklanjanje nedosljednosti

Članak 10.

Ako isporučena roba nije dosljedna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavača o nedosljednosti, ima pravo da zahtjeva od prodavača da otkloni nedosljednost, bez naknade, popravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Članak 11.

Potrošač ima pravo da bira da nedosljednost robe trgovac otkloni popravkom ili zamjenom.

Ako otklanjanje nedosljednosti u skladu sa stavom 1. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora ako:

1) nedosljednost ne može da se otkloni popravkom ili zamjenom uopće niti u primjerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na popravak ili zamjenu, odnosno ako Prodavač nije izvršio popravak ili

3) popravak ili zamjena ne može da se provede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namjene;

4) otklanjanje nedosljednosti popravkom ili zamjenom predstavlja nesrazmjerno opterećenje za Prodavača.

Nesrazmjerno opterećenje za Prodavača u smislu stava 2. točka 4. ovog člana, javlja se ako u usporedbi sa umanjenjem cijene i raskidom ugovora, stvara pretjerane troškove, uzimajući u obzir: vrijednost robe koju bi imala da je dosljedna ugovoru; značaj dosljednosti u konkretnom slučaju; da li se dosljednost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.

Članak 12.

Potrošač ne može raskinuti ugovor ako je nedosljednost robe neznatna.

Zahtjev za otklanjanje nedosljednosti

Članak 13.

Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovi nedosljednosti, u protivnom, biti će dužan da Prodavaču nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavač će utvrditi da li postoji nedosljednost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja nedosljednosti ili postojanja neznatne nedosljednosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumjeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Članak 14.

Prodavač je odgovoran za nedosljednost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

Ako nedosljednost nastane u roku od šest mjeseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nedosljednost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nedosljednosti.

Članak 15.

Prodavač se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom, tj. kompletnu kakva je nabavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Reklamacija i način rješavanja reklamacije

Članak 16.

Da bi Potrošač ostvario pravo na dosljednost dužan je da, pri predaji robe Prodavaču na servis, uz neispravan artikl priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (Obavještenje o Općtim uvjetima korištenja), fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavača. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera neispravnosti od strane ovlaštenog lica Prodavača ili ovlaštenih servisera proizvođača.

Članak 17.

Prodavač se obavezuje da Potrošaču osigura obrazac za reklamaciju i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primjerak reversa zadržava Prodavač, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na servis. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavača u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Potrošač neće moći da preuzme robu sa servisa.

Članak 18.

Potrošač svoje pravo može ostvariti u maloprodajnom objektu Prodavača u kom je proizvod kupljen, odnosno u objektima:ARENA centar, Vice Vukova 6, 10020 Zagreb

Članak 19.

Sve dodatne informacije vezane za servis, Potrošač može dobiti pozivom na brojeve telefona iz prethodnog člana.

Također, sve dodatne informacije vezane za servis, Potrošač može ostvariti preko ,,mail-a” za tehničku podršku:
kontakt@moutfitters.hr

Članak 20.

Pravo na dosljednost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo uslijed nepravilnog održavanja, uslijed nepravilnog korištenja, uslijed nepridržavanja proizvođačkih uputstva, preporuka o upotrebi i uslijed više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

Mobile Outfitters d.o.o. ima pravo da u skladu sa promjenom važećih propisa i svojom poslovnom politikom vrši izmjene i dopune Općtih uvjeta korištenja proizvoda.Općti uvjeta korištenja proizvoda su sačinjeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice rješavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora koji proistekne, isti će biti rješavan pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Članak 22.

Ovi Općti uvjeti korištenja proizvoda objavljeni su na internet stranici www.moutfitters.hr i stupaju na snagu 03.01.2020. godine i odnose se na sve Potrošače.

Ovi Opći uvjeti korištenja proizvoda su na uobičajen način istaknuti u svakom maloprodajnom objektu.

Članak 23.

Pri kupovini svakog proizvoda, Potrošači dobijaju obavještenje o općim uvjetima korištenja proizvoda sa najvažnijim i neophodnim informacijama o upotrebi proizvoda i ostvarivanju svojih prava na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Ovi Opći uvjeti korištenja proizvoda obavezuju svakog potrošača u trenutku kupovine proizvoda.

U Zagrebu, 15.09.2020. godine.

Shopping Basket
Politika privatnosti stranice www.moutfitters.hr/
Ova web lokacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Osobni podaci se prikupljaju za slijedeće svrhe i za korištenje slijedećih usluga:

Analitika

Google Analitika i Google Ads praćenje konverzije osobnih podataka, kolačići, podaci o korisnicima

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Osobni podaci: adresa e-pošte; podaci o upotrebi

Remarketing i bihevioralno targetiranje

Google Ads Remarketing osobni podaci, kolačići, podaci o upotrebi

Kontakt informacije

Vlasnik i kontroler podataka

Mobile Outfitters d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16
10000 Zagreb

Kontakt e-pošta vlasnika: office@moutfitters.hr

Ažurirano: 16. Kolovoza 2019.